Staffs

  • Professor
Chisato Nagata
Direct Phone: +81-58-230-6411
  • Associate professor
Keiko Wada
Direct Phone: +81-58-230-6410

  • Assistant professor
Michiyo Yamakawa
  • Grad students
Fumi Mizuta
Sachi Koda
Yuma Nakashima
Masaaki Sugino
Tomoka Mori
  • Research student

  • Adjunct lecturers
Naoyoshi Takatsuka
Takahiko Kato
Shino Oba
Hiroto Narimatsu
Seiichiro Yamamoto
Tagayasu Tanaka
Kozue Nakamura
Toshiaki Kawachi
Jun Ueyama
Toshio Matsuoka
Tetsushi Kurisu
Michiko Tsuji
  • Research assistant
Yoko Kurisu

  • Assistants
Hiroko Ohnishi
Yuko Nodera